Szükség van erre a jelenkori reformációra

95 6 pont a magyar reformációért


2. A református hitvallások időszerűsége és normatív volta

Mivel egy az Ige igazsága, ezért nem vonatkoztathatunk el a Bibliának alávetett történelmi hitvallásoktól, amelyeket a tévedések kizárására, és az egészséges tanítások fenntartására alkottak. Korunkban a „nekem az Úr nem jelentette ki” megszólalásokon túl gyakorta takaróznak a „Szentírást magából a Szentírásból magyarázzuk” kiüresített frázissal is. A „jobb értelmezésekként” tálalt, de a Biblia mérlegén könnyűnek talált idegen új tanításokat nem fogadhatjuk el kedvünkre. A beszivárgott népszerű tanításokat meg kell vizsgálnunk, ahogy erre már rávilágítottak az apostolok korában, és a reformáció idejében is. Református hitvallásaink igazáról meggyőződve, kötelességünk a tévtanokat elutasítani. Fenn is tartjuk, hogy a bibliai-apostoli és a történelmi Jézus Krisztus evangéliumát, a Krisztus-központú keresztyén hitet református/kálvinista módon értelmezni létjogosult, sőt helyes, úgy, ahogy ezt többek között tette a II. Helvét Hitvallás, a Heidelbergi Káté és a Westminster Hitvallás is.

1Ján 4:1, Fil 1:9-10, Zsid 5:14, Zsid 4,12
Külső hivatkozások
A kegyelem tanai – a kálvinizmus evangéliuma | A Biblia és az egyházak | Református identitás | Mi a református hit? | Református hitünk alapjai | Mit nevezünk református teológiának? | Miért nem lehet egy kálvinista református karizmatikus? Kálvin a karizmák ellen | Protestáns hitvallások a katolikus tévtanítások ellen | Törésvonalak a Magyarországi Református Egyházban | A progresszió nem reformáció |

3. A női lelkészség elutasítása

Politikai korrektségből sem vonatkoztathatunk el a teremtési rendtől, függetlenül a világban bevett nemi egyenlőségi ideológiáktól. Ezzel szemben biblikusnak a komplementariánus gondolkozást tartjuk, ahol a nemek és szerepeik egymást kiegészítőek, nem pedig felcserélhetőek. Az egyházrendre vonatkozó explicit igei tiltásnak megfelelően a nők nem gyakorolhatnak autoritást a gyülekezetek felett, ezért az igehirdető/kormányzó presbiter tisztségekbe nem illenek. Más körülmények között nincsen igei tiltásunk a nők általi tanításra, és hálásak is vagyunk a sok istenfélő nőért, akiktől igei tanítást kaphatunk, anélkül, hogy gyülekezeti elöljárókként lépnének fel.

1Tim 2:13-14, 1Tim 3:1-7, 1Kor 11:3,8-9, 1Pt 3:1-7, 1Kor 14:34-35;
II. Helvét hitvallás XX.
Külső hivatkozások
Isten megengedi a női lelkészséget? | Női lelkészek / prédikátorok? Mit mond a Biblia a nők szolgálatáról? | Újra kérdőjeles a női lelkészség? | Haragudott-e Pál a nőkre? | 9 jele az egészséges-biblikus komplementarianizmusnak (angol) | Az Evangéliumi Református Egyházról | A Danvers-i nyilatkozat (angolul) |

4. A püspöki tisztség és egyházkormányzás helyreállítása

Magyar sajátosság, és régóta húzódó konfliktus az írás helyes értése és a megtűrt helytelen gyakorlatok között az igehirdetőtől megkülönböztetett püspöki tisztség szent hagyományként tartása, pedig jobbra tanítottak az egyháznak új lendületet adó, igazi reformációját kívánó puritánjaink. Törekvéseiket megköszönve a MRE üldözte őket, megtartotta a püspöki címet, és a mai napig sem követte meg őket, hogy szolgálhatna ez az Úrban való dicséretre és dicsőségre. Szabadságot kívánunk a „csupán történelmi maradványtól”. Továbbá felelős egyházpolitikát, ami időről-időre nem az Ige élének tompítására irányul. Állandó szükség van a reformációra, de a MRE esetében különösen is egyházszervezeti és teológiai tekintetben. Csak a reformátori igei tisztaságra igyekvéssel és Isten teljes tanácsvégzésének közös felvállalásával lehetséges a gyülekezetek társadalomhoz idomult klubszerű állapotának megszüntetése.

Fil 1:1, Tit 1:5-7, ApCsel 20:28, Tit 2:11-12
II. Helvét Hitvallás II/4 XVII/10 XVIII/12,13
Külső hivatkozások
A puritanizmus bajnoka, Tolnai Dali János | A puritánok Magyarországon | Hitvalló nyilatkozat (1955-56) |

5. Az igaz egyház ismertetőjeleinek fontossága

A helyi gyülekezetek elöljárói nem mentesíthetőek az egyházfegyelem gyakorlása alól, pl. a hitetlenek nem bocsáthatók az Úr asztalához és gyerekeik nem keresztelhetőek meg. Ehelyett úgy kínálják az Úrvacsorát, mint holmi búcsúcédulát, de ingyen, csak minél többen jöjjenek templomba - mintha ezzel rendezhetnék számláikat Istennel, sőt mintha még Ő, vagy legalábbis az egyház tartozna elismeréssel ezért. Ezt a felfordulást nem kárpótolhatja az egyházfenntartók „létszámmegtartó-növelő népegyházi stratégiája”.

2Kor 6:11-18, 1Jn 2:15-17 Mt 18:15-18, 1Kor 5:5, 1Kor 9-13, 2Thessz 3:6, Tit 3:10-11, Ézs 1:12
II Helvét hitvallás XIV/5, XVII/14-17, Heidelbergi Káté 83,84,85
Külső hivatkozások
Még egyszer az egyházi fegyelemről. | Az egyházfegyelem mint etikai kérdés a Magyarországi Református Egyház különböző szintjein | Egyházfegyelmi kézikönyv - Az Egyház tagjainak jogai és kötelességei | Az igaz egyház jelei | Katartizo, katartizein - Keresztyén egyházfegyelem | A gyülekezet szolgálata a fegyelmezésben | Mit jelent reformátusnak lenni? Egyházfegyelem | Gyülekezeti fegyelmezés |

6. A parttalan ökumenizmus hamissága és képmutatása

Az Igét egyedüli biztos alapjának tekintő egyház nem állhat olyan lelki egységre, ami más, akár olyan hangzatos szavakon is áll, mint szeretet és tolerancia. Ha nincs közös alap az elsődleges kérdésekben, csak annyira és csak úgy fogadhatjuk el, mint bármely más vallást: Leülhetünk beszélgetni, főleg az evangéliumról, de nem hazudhatunk egységet, hogy ugyanazt, a keresztyénséget valljuk, ha valójában nem. Tarthatatlan az Egyházak Világtanácsának képmutatásában részt venni. A türelem és nyitottság a másik meghallgatására jó, és kívánatos tulajdonságok, a polgári és elsődlegesen felebaráti szeretet a másvallásúnak jár ki, de nem a másvallású vallásának. Botránkoztató olyan istentiszteletbe bonyolódni, ami Istenen túltéve magát az alapvető igazság és hamisság közötti különbségtétel eltörlését ünnepli. Viszont a hívek Isten adta lelki egysége kétség kívül valós, és ugyanazon tanítványságból gyökerezik.

Zsolt 133:1, Jeremiás 8:11
II. Helvét hitvallás XVII./20
Külső hivatkozások
Nevünkben is aláírták az Ökumenikus Chartát? | Veszélyek | Az ökumené korlátai | A Római Katolikus Egyház hamis evangéliuma | A hamis ökumenizmusról | Miért ítéljünk meg másokat? | Ökumené az Ige mérlegén | Egyesülnek-e az egyházak |